Transfer #1 - video z pierwszej sesji, streamowanej na żywo. Transfer #1 odbył się w Katowicach i trwał około 8 godzin, aż do  wyczerpania fizycznego i psychicznego performerów. 


Niewątpliwie inspiracją dla formuły projektu, jego rozwiązań formalnych, była myśl egzystencjalna Waltera Hilsbechera:
"Według Waltera Hilsbechera człowiek częstokroć ma dość swego tragizmu, jest nim przesycony, nie odnajduje źródeł sensu w takiej perspektywie - stąd życie swoje zaczyna postrzegać jako absurdalne. Taki jest właśnie współczesny człowiek - brak mu cierpliwości, żeby znosić tragizm swej egzystencji, więc buntuje się, wyraża sprzeciw wobec siebie i świata. Bunt ten jest absurdalny, gdyż wiąże się ze świadomością własnej niemocy, donikąd nie prowadzi, niczego nie może zmienić - jest po prostu manifestacja swej bezsilności. Absurdalność wiąże się tutaj także z zerwaniem więzi człowieka z absolutnym porządkiem. Skoro tragiczna egzystencja jawi się jako wyjałowiona z sensu, skoro nic nie usprawiedliwia cierpienia człowieka i jego duchowych rozterek, skoro w końcu tej udręki niczego nie ma, to tym bardziej absurdalne wydaje się rozpaczliwe miotanie się człowieka i próba przeciwstawienia się takiemu porządkowi."
(Cytat z książki Artura Pastuszka, "Metafizyczne grymasy. Czysta forma Witkacego jako kategoria metafizyki".)


Projektu Transfer to laboratorium działań - projekt stale otwarty i szukający nowych doświadczeń. Każda sesja to oddzielny obraz w zupełnie innej przestrzeni, a co za tym idzie - zupełnie inny ładunek emocjonalny i nowa forma współzależności przedstawionych elementów.    

Transfer #1 i  Transfer #2:
Performerzy: Joanna Wydra, Piotr Mateusz Wach
Koncept i video: Przemysław Jeżmirski
Montaż: Magdalena Chowańska
Dźwięk: Caroline Lutz


Transfer #2 - realizowany był w Wiedniu, trwał jeden dzień, z tego ostatnie 1,5 godziny dostępne było dla publiki na żywo. Całość odbyła się w podziemnej przestrzeni  Printa Gallery.  


Transfer #3:
Performerzy: Jacek Niepsujewicz, Przemysław Jeżmirski
Koncept: Przemysław Jeżmirski
Video: Konrad Stania, Max 
Dźwięk: Caroline Lutz


Transfer #3 (druga nazwa: anxieties czyli lęki) - zajawka nagrana przez Konrada Stanie. #3 odbył się dwukrotnie w Traismauer, w Fine Art Galerie. Sesje trwały po około 3 godziny. Całość działa się w ciemności rozświetlanej tylko białym światłem stroboskopowym i błyskami lampy UV. 


Transfer był prezentowany publicznie kilkakrotnie. Miało to miejsce na festiwalu "Klasycy i adepci polskiej sztuki performance" w Katowicach, w Galerii Działań w Warszawie, w Printa Gallery w Wiedniu, a także w Fine Art Galerie w Traismauer. Projekt nadal żyje i zapewne będą powstawać jego następne odsłony. 


Prezentacja Transferu #1 na festiwalu "Klasycy i adepci polskiej sztuki performance" w Katowicach w 2015 r. The transfer was the answer to the idea of creating something that I called a vivid picture. Something what  can be viewed for any amount of time, at any time. Like the image, drawing or graphics. The difference lies in the medium what I used. I did not want to recreate (imitate) reality, but to stop it. Close and imprison in the microcosm, the frame of her own events. Then, watch, follow, contemplate. Investigate the structure of dependence that all elements of it will create and what it will lead to. At this moment it has been held three editions of the Transfer project. 

Transfer # 1 - video from the first session streamed live. Transfer # 1 took place in Katowice and lasted about 8 hours until the physical and psychological performers were exhausted.

“According to Walter Hilsbecher, a human being often has had enough of the tragic fate anddoes not find meaning in this perspective, thus beginning to view life as absurd. This is what the modern man is like – he lacks the patience to endure the tragedy of his existence, so he rebels, expressing dissatisfaction with himself and the world. The rebellion is absurd, because it is connected with an awareness of one’s own impotence, it does not lead anywhere, cannotchange anything – it is just a manifestation of helplessness. The absurdity here involves also severing the ties with the absolute order. Since the tragic existence appears as devoid of meaning, since human suffering and spiritual dilemmas cannot be justified, since there is nothing at the end of this torment, it seems all the more absurd to thrash desperately and try to oppose the course of things.”
(Quoted from the book by Artur Pastuszek: “Metaphysical grimaces. Witkacy’s pure form as a metaphysical category”)
This quote was the starting point for the project called Transfer. A project that is more of a performance art laboratory than a finite, clearly defined work. In making Transfer, we wereinspired by activities referring to behavioural theory. In the course of work we combined a study of human behaviour with the discoveries of contemporary theatre and body performance. Each session is a separate piece in a completely different space. Consequently, there are different assumptions about the relationship between the characters. What they have in common is the significance of space affecting the performers and determining their physical and emotional condition.

Transfer # 2 - it was shot in Vienna, it was one day, the last 1.5 hours was available for the public live. The whole took place in the underground space of the Printa Gallery.


Transfer project is a laboratory of activities - a project that is always open and looking for new experiences. Each session is a separate picture in a completely different space. Each session is a completely different emotional charge and a new form of interdependence of the presented elements.
Transfer # 1 and Transfer # 2:
Performers: Joanna Wydra, Piotr Mateusz Wach
Concept and video: Przemysław Jeżmirski
Editing: Magdalena Chowańska
Sound: Caroline Lutz

Transfer # 3 (the second name: anxieties or fears) - a trailer recorded by Konrad Stan. # 3 was held twice in Traismauer, in Fine Art Galerie. Sessions lasted about 3 hours. The whole works in the darkness illuminated only by white stroboscopic light and flashing UV lamps.


Transfer # 3:
Performers: Jacek Niepsujewicz, Przemysław Jeżmirski
Concept: Przemysław Jeżmirski
Video: Konrad Stania, Max
Sound: Caroline Lutz

Transfer # 1 presentation at the "Classics and adepts of Polish performance art" festival in Katowice in 2015.


The transfer was presented publicly several times. It took place at the "Classics and adepts of Polish performance art" festival in Katowice, at the Action Gallery in Warsaw, at the Printa Gallery in Vienna, and at the Fine Art Galerie in Traismauer. The project is still alive and its next editions will probably appear.
Back to Top